Sonntag, 3. April 2011

Tatjana Klassner


Jistre we daut 5. Anna-German-Festival mett Tatjana Klassner enne Festhalle von Everswinkel! Hia oppem Bilt es Tatjana dee tweede von linjsch, manke Frulied vonne Grupp mettem Nome Lerche - aum Akkordeon es Obraums Leena. Tina Wedel sung tom Aunfang een poa Leeda von Anna German opp Plautdietsch. Em Grooten en Gaunzen gauf daut vel Musitj, vele Leeda, vele Lied, vele Dommheite en emma wada uck mol waut Ernstet - tom Biespell von Peeta Brun mett sienem Leet Ruschet Saula (see Video gaunz unje).
Tatjana Klassner haft aul donnemol em Altaj vel fe dee plautdietsche Kultua oppe Been en oppe Behn (Bühne) jestalt. Dise Leewesdochta haft ea Lewe lang plautdietsche Sache jesaumelt en jeschrewe en veajestalt. Uck hia en Dietschlaunt haft see tom Jletj doamett nich oppjehet. See lewt en Warendorf en moakt aul vonne 2001 aun jieda Joa en Everswinkel, nich wiet von Münster, een grootet plautdietschet Fast: mol eene Oat Kultua-Tjast, mol dit Anna-German-Festival, emma em Watjsel. Goot, daut ea Maun Josef en uck eare Tjinja Larisa en Aleksej ahr emma wada en soo goot unjastette! Mucht Tatjana noch lang jesunt en kreativ bliewe! Uck Anna German wudd sich be freie ;)Freie doone sich podawno uck aul dee plautdietsche Lied, woone to dise Veaunstaultinje kome. En daut send nich weinich! En ut gaunz Dietschlaunt! Daut Prograum bie Tatjana es jeweenlich zimlich volljepakt en diet zimlich lang. Oba daut jefft je dan uck Pause, woo eena sich vepuste kaun, waut ete en dritje kaun, Betja en CDs tjeepe kaun, ooda sich dee Konst (Bilda, Skulpture, ...) von veschiedne plautdietsche Tjinstla aunseene kaun. Doa were tom Biespell Woatje von Elena Wiebe ut Ibbenbüren ooda Jakob Wedel ut Schieder-Schwalenberg doabie. Maunch eena haft sich je dan uck waut Scheenet mett nohus jenohme. Nohus jenohme habe dee Lied soo ooda soo emma wada vele entressaunte Bilda en Leeda vonne Behn. Doa bowe oppe Behn es bie Tatjana Klassner emma waut loos!

Oppe Bilda: Linjsch sinjt Dima Niefelt toop mette schmocke Tina Heibrajcht. Enne Medd nobre en striede en schelle en kusse sich Nelli en Obraum Pana en eare Prips-Stow. Besied oppem Bilt sett Hendritj Siemens, dee Chef vonne Plautdietsch-Frind, opp eenem Desch. Opp disem Desch hau hee dee Betja ut sienem Tweeback-Verlag aunjebode, oba nu we dee Klock aul 7 en hee haft aul jepakt - mott noch tridj bett Bonn foare. Daut Bilt rajsch wiest Tolik Ditj aum Betja-Desch vonne Plautdietsch-Frind. En hia unje noch daut Video von Peeta Brun - aus'a Ruschet Saula sung...

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Dit we een seea scheene Dach! Tatjana woat nu em Septamba 60 Joa!

Tatjana Klassner hat gesagt…

Peeta, etj well desse Foto's habe, es daut mejelich? Etj wod Horst Martens opp desse Sied noppleantje, timm hia Information Angele tim Frind Zhurnal. Hast dü waut doa jejen? Desse Sametka es scheen.

Peter Wiens hat gesagt…

Dankscheen, Tatjana, fe diene goode Wed! Horst kaun sich hia jern fe dee FRIND beddeene - ooda etj mail ahm dee, wana well...