Montag, 14. März 2011

Bundesraat för Nedderdüütsch
Dee Bundesraat för Nedderdüütsch haft eene niee Homepage.

Wea tjemmat sich en Dietschlaunt politisch om dee Sproak-Enteresse vonne Plautdietsche? Von nuscht tjemmt nuscht, saj wie emma. Daut heet: Wan dee plautdietsche Menniste en Dietschlaunt nich selwst lud en dietlich saje, daut jefft ons, daut jefft onse Sproak, onse Sproak es eene mank aundre Sproake en Dietschlaunt/Euroopa, wea saul daut dan sonst saje!? Oba gaunz stell send dee Plautdietsche en Diteschlaunt dan doch nich.

Fe eare Sproak habe sich dee Plautdietsch-Frind je aul aune 1999 aus Plautdietsch-Freunde e.V. organiset. En mett dise Organisatioon schetje dee Plautdietsche en Dietschlaunt twee Delegede nom Bundesrot fe Nadadietsch. Hia woat Sproak-Polititj jemoakt. Hia jeit daut om dee Sproak von aula nadadietsche Mensche en Dietschlaunt, endoont woone Oat Plattdeutsch, Plattdüütsch ooda Plautdietsch dee rede ooda nobre ooda snacke ooda prütte. Hia woare eare Entresse opp nationalem en internationalem Nivoo beredt - uck grods mett dee Lied en Steda, woone Jesatze fe ons Launt en fe onse Bundeslenda moake. Dee Gruntloag fe dee Oabeit von disem Rot es dee Europeische Charta fe Regional- en Mindaheitesproake.

Dis Nadadietsch-Rot, woona sich selwst uck Bundesraat för Nedderdüütsch nant, haft nu siene Homepage aktualiset. Doaweajen kaum etj opp dee Idee, disen Blog-Endroag to moake. En noch waut Entressauntet fe ons Menniste: Dee neachste Settinj vom Bundesrot fe Nadadietsch woat aum selwjen Dach senne, wan dee Plautdietsch-Frind earen Joaresdoaginj habe - aum 24. Septamba 2011 en Detmold - toop mett ons!

.

Kommentare:

Anonym hat gesagt…

Klasse! Danke für den Link bei Facebook! Jasch S.

Anonym hat gesagt…

Waut heet "toop met ons"? Woare dee doa senne ooda bloos den seljen Dach brucke?

Klosse (wie tjane ons)

Anonym hat gesagt…

Morjes Klosse! "Toop mett ons" heet: Dee Mettjlieda-Vesaumlinj vom BfN en dee vonne Plautdietsch-Frind rane jetrant, oba beid en Detmold, biem ewajen Prograum send wie toop doabie...