Samstag, 23. Februar 2008

50 Joa en Belize

Daut Fast es voll em Schwung. Hia en Blue Creek feire hundate von Menniste nu aul den dredden Dach een groote Party! En morje, aum Sindach, jeit daut wieda. En dan, eene Weatj lota es daut Jubileum en Spanish Lookout -- eene aundre Menniste-Kelnie, woone aul 50 Joa hia es. Hia en Blue Creek spezere Plautdietsche ut Mexiko, Bolivien, Kanada en ute USA toop mett aul dee plautdietsche Beliziauna, woone hia lewe. Aune 1958 send mol een poa Gruppe vonne Ooltkelnia ut Chiuawawa (Mexiko) hia han jekome, habe dem Bosch reinjemoakt, Hiesa jebut, en schaufe nu opp groote Fletja mett Weid- en Akalaunt en tale aus dee Brootkorf von Belize! Jo, dise pienje Menniste hia versorje sich selwst en daut gaunze Launt mett Maltj en Fleesch en Heena en Eia en Ries en wea weet waut noch nich aula. Daut es tom Staune, saje uck dee Bootschafta vonne USA, Mexiko en soogoa dee Deputy Premier Minista -- woona jistre hia uck een poa offizielle Wed sed. En dee Plautdietsche hia tjene jenau soo goot feire aus schaufe! Etj sie nu fe een poa Menut vom Fast veschwunge en nutz daut Internet bie Peeta Rampel em Hus. Sien Sehn Abe gauf mie dem Schletel, wiels hia nu tjeena tus es. Aula send biem Fast, nobre, spezere, ete en drintje scheen, en jeneete daut bunte en entressaunte Prograum. Woa uck fots wada doahan foare. Bie Jeleajenheit well etj meea schriewe en uck een poa Bilda wiese...

Keine Kommentare: