Montag, 26. November 2007

Eene Predicht

En eene Email von Jack Thiessen laus etj vondoag disen Rudy Wiebe Tajtst hia:

* * *

Enn eenmol, oba bloos eenmol stund een Indiauna Heiptlinj, mett Fadre rommen Kopp enn delenjd sien langen Ridje soo auls enn eenem Bildabuak hinjre Kaunzel ver dee Pracht-Orjel-Piepe. Hee hoof siene Oarms breet opp, soo daut de lange Frense von siene witte Ladajack langsom fäjde, enn dann vetald hee ons, woo de Tjennitj George enn de Tjeenijen Elisabeth vom Buckingham Paulaust ahm enjelohde haude. Auls hee doa wea haud hee ahn jefroagt, auls see aun Gott jleewde. Enn de Tjeenijen haud too ahm jesajcht: "Joh, daut doo wie!"

De groote Tjoatjch explodead mett Klautsche, Weifle enn Piepe! Etj haud soowaut noch niemols verhäa enn eene Tjoatjch jeheat, oba dit wea soo vebleffend; vleijcht muak etj sogoa mett: enn London, Enjlaund, de groote Hauptstaudt vom Enjlischen Weltritjch, dee auls Sieja jefieaht worde nohm jratzten Tjrijch enne Weltjeschijcht, London, woa Oohmtje Winston Churchill
räd, enn woa dee Big Ben noch emma derjch de gaunze Welt tjlinjad, enn derjch den gaunzen Tjrijch jebimmelt haud, doa em Buckingham Palace jleewde de Tjeenijen enn de Tjennitj aun Gott! Woo kunn soohn tjlienet Bauljch von eenem saskatchewanschen Mennonitenbosch dann nijch uck jleewe?

Diss kanadischa Indieaunaheiptlinj unja mie hinjre Kaunzel enne Tjoatjch enn St. Giles, Patron vonne Tjräpels, enn dee haud mett ahn jerät, enn dann foll mie daut platzlijch bie, daut wann diss Maun, ahn eene soohne Froag jestallt haud, dann musste see bie de Woahrheit bliewe. Hee jintjch nijch doa enne Tjoatjch 'eromm enn oakad mett de Oarms enn schreajch nijch 'romm; hee räd ruhijch mett eene jettlijche Wirde, enn hee bruckt nijch bloare ooda dreiwe soo auls de Evangeliste; hee vetald die waut ahm pessead wea, enn dann wisst du. Hee haud jefroagt, enn de Tjeenijen haud perseenlijch jesajcht, "Joh."

* * *

"Soo schrift daut eehemolje Bauljch utem saskatchewanschen Mennonietenbosch aka Rudy Wiebe!", schreef mie Jack Thiessen en eene Email vom 25.11.07, woo dan dee Wiebe-Ewasatinj, woone bowe to lese es, uck benne we. Jack Thiessen (Winnipeg) haft Rudy Wiebe sien nieet Bok mettem Titel Of This Earth opp Plautdietsch ewasat en gauf mie dee Erlaubnis, disem Utschnett hia em Blog nenn to stale. Bie RandomHouse.ca (oppe Websied fe Wieb sien Bok) kaun maun utem enjlischen Original disen Prologue-Utschnett lese:

“Nu es et Tiet,” my mother would say in the Russian Mennonite Low German our family always spoke together. Now it is time. And my father would get up to wrap his bare feet in footcloths and pull on his felt boots with rubbers over them, hook his heavy mackinaw and fur cap off the pegs by the door and go outside with the neighbour we were visiting. [...]

1 Kommentar:

Peeta Wiens hat gesagt…

"Hee jintjch nijch doa enne Tjoatjch 'eromm enn oakad mett de Oarms enn schreajch nijch 'romm; hee räd ruhijch mett eene jettlijche Wirde, enn hee bruckt nijch bloare ooda dreiwe soo auls de Evangeliste"

En disem Utschnett hab etj opp Wunsch von Jack Thiesse "weifle" mett "oakre" utjetuscht, d.h. "mett de Oarms rommschliesre". pw