Mittwoch, 3. Oktober 2007

Russlaunt, Dietschlaunt...


...en Weit, soo wiet aus dee Oge retje. Wie seie Leew en Stried en Edschocke, en wie tjriee uck emma wada, waut wie seie: Leew en Stried en Edschocke. Jieda Dach. Jieda Joa. Wie tjriee Tjinja, wie bue Hiesa, wie tratje von eenem Launt nom aundren. Onse Tjinja velote ons, wie velote onse Hiesa. Weit wausst emma wada, woo wie send, en woo wie nich send. Vleicht were dit onjefea dee Jedanke, woone mie derchem Kopp jinje, aus etj mol irjentwan enne latste 17 Joa dit Jedicht schreef:

Russlaunt, Dietschlaunt: Han en tridj
Haulf bedieselt sto wie opp
Bitt ons hia ne rusche Midj
Ritt ons doa een dietscha Kopp!

Wie trocke wajch ut janem Launt
Woo ons dee Schereschliepa lowde
Trock ons daut Hoat? Trock dee Vestaunt?
Fot von woo wie Edschocke vegrowde...

Opp emma oppe Sted to kloffe
Ne, daut es ons nich dee Sach!
Trurich, waut wie hia mol troffe
Naum sich dee Nacht, meist ewadach!

Soo tratj wie wieda, emma wada
Velote Nobasch, Hoff en Hus
Fe ons es dise Welt ne Lada:
Krup wie nohecht? Send wie boolt tus?

Keine Kommentare: