Sonntag, 23. September 2007

Dit Sied - Jant Sied


Dit es miene Groosma, Auna Wiens, eene Kausdarpsdochta. Musst vondoag vel aun ahr dentje. See es aune 1902 en Moajnau (enne Molosch, Ukraine) jebore en haud mett ewa 100 Joa, aus see en Dietschlaunt stoarf, een beweajdet en lota ruhjet Lewe hinja sich. Woo es see nu? Waut deit see nu? Vleicht schockelt see emma noch, irjentwoo opp Jant Sied...

Latste Weatj mok etj bie onsem Woolthustje een poa Bilda. Aus etj dee dan opp eene Word-Datei (8 MB) schmock toopstald, foll mie opp, daut etj goa nich weet, auf etj mie meea no ditsied ooda no jantsied bang. Schod, daut etj mie mett miene Groosma nich soo aus mett eene Podruschka vetale kunn. En jern haud etj uck mett earem Sehn Hauns een bet meea jeredt... Papa, woo seea litjen etj no die?

Keine Kommentare: