Sonntag, 10. Dezember 2017

Miss Utlaunt - Auslandsdeutsche 2017

Michaela Boaje ute mennische Kolonie Friesland en Paraguay??? Vondoag tjen wie noch "voten" - aum 15.12.2017 woat dan dee IMH (Internationale Medienhilfe) beschlute, wea von 4 utjewehlde dietschlendsche Frulied em Utlaunt dee "Auslanddeutsche 2017" woat. Norma Michaela Bergen (38) es eene von dise veea en well "Miss Utlaunt" woare.

Dee "Friesländerin", soo's dee NDR ahr nant, es eene Plautdietsche - en doamett je uck opp irjenteene Oat eene "Dietsche". Dee aundre dree send Viktoria ut Ungarn, Isabel ut Brasilien en Anne ut Australien. Etj wensch jiedrem von dise veea, daut se jewenne - oba besondasch dee, woone sich fe DIETSCH + PLAUTDIETSCH ensat. Michaela haft toop mett Viktor Sewautztje (von Sewen) dee PMK (Plautdietsche Medienkonferenz) aunjefoonge en groot jemoakt, see es aktiv manke dietsche Medien en Paraguay enn oabeit em Natwoatj mette Plautdietsch-Frind (Plautdietsch-Freunde e.V.).

Wea vote/aufstemme well, noch vondoag eene Email aun info@imh-service.de schetje!

Oppem Foto v.l.n.r: Viktoria, Isabel, Anne, Michaela. Daut Bilt es vonne Internationale Medienhilfe (IMH)

Keine Kommentare: