Sonntag, 11. September 2011

Schriew dien Lewe
Vondoag en jistre en ehjistre troffe sich en Oerlinghausen mol wada plautdietsche Lied, woone schriewe en noch meea en beta schriewe welle. Agnes Goosse en dee Plautdietsch-Frind haude to disem Schriewa-Seminoa enjelodt en vele Autore kaume, lause, schreewe, diskutede en - leete sich uck daut Ete scheen schmatje! Schlieslich gauf daut ditmol waut gaunz Besondret to feire: Tatjana Klassner (bowe oppem Bilt), onse Anna-Germansche, es aun disem Sinowent 60 jeworde!

Aulet Baste aun eene butajeweenlich goode plautdietsche Fru en Kultua-Aktivistsche mank ons Plautdietsche! Mucht se toop mett earem Joosef jesunt en jeseajent bliewe!

Bowe oppem Bilt schentj Tatjana mie eene von eare CDs. Unje send dee Seminoa-Deelnehma biem Lese en Kritisere to seene - en uck biem Sinje: Oppenowent word enne Kamin-Stow jemietlich jenobat, jejete, jedrunke, jesunge... Hia sinje Tina Wedel en Ella Deppe opp eare wundaboare Wies...

Keine Kommentare: