Mittwoch, 21. September 2011

Dee Knoakes, dee wie send


Woo lang lidje se doa aul?
Es noch waut draun?
Etj kaun se seene
Oba bloos mett Oge hinja schwoate Wenj
Etj kaun se ritje
Oba nich mett miene Nes
En wan mett miene
Dan nich wieda
Aus etj mie selwst ritje kaun
Send se noch doa, woo se were?
Send se doot en witt aus oppe Bilda?
Wudd etj Angst habe, wan etj se seene wudd?
Etj we soo dicht
Soo dicht!
Etj kaum emma noda
Etj spead se
Etj kunn se aul meist aunschere
En dan were's fot -
Etj sched se niemols aun en
Hab se bett vondoag nich jeseene
Framd jeblewe send se mie en
Emma framda woare se
Etj bang mie
Etj hiel en bang mie emma dolla -

Dee Knoakes, dee wie send
Dee moake ons
Dee moake ons stoatj en
Dee moake ons Angst
Dee schlope hinja schmocke Oge
En droage onse wetje Hut
Nich vel aundasch en meist soo
Aus lota uck ons Os

* * *

Dienstag, 13. September 2011

Plake
Hia oppem Foto es Jack Thiessen ut Winnipeg mett Hillary Clinton - dit Foto haud hee mie aul ver vele Joare jeschetjt. Dise Jeschicht hia unje vondoag:


Etj wea em Läwe noch niemols nijch een groota Koffedrintja, oba nu sett etj aul tien Joah jieda Wäatj eascht mett Kauspasch Hein, dann mett Henry Kasper toop enn drintj enn Steinbach Koffe. Mett ahm kaun eena räde, soo’s eenem de Schnowel jewosse ess; vondoag vetald etj ahm disse Jeschijcht, enn wiels hee mie nijch vemohne deed, woa etj disse Jeschijcht uck mol wieda vetalle:

Soo’s dit:

Etj hab disse Jeschijcht aul verhäa vetalt, oba donn haud etj noch Utsejcht Prädja too woare, enn dann jeheat sijch daut soo, daut eena siene Sproak utstraumt, enn nijch rejchttoo räd, sonda omme Atj. Oba donn läwd Prädja John R. Friesen noch, dee emma soo deed auls wann wie dijchste Frind weare. Daut jletjt ahm uck, wiels auls hee Prädja enn Oostberlin enne Zäwentjajoahre wea, jefoll mie sien Moot doa manke Kommuniste Rosmack too hoole soo goot, daut etj ahm enn siene Jemeend tien Dusend Dohla schetjt (eene groote Somm fee en Puptjebua), enn donn meend hee, etj wea een gooda Tjrist, enn vetald daut uck aulewäje.

Oba donn schreef etj eene kritische Rezension fe den Boten, too dee de leewa Gott “Amen” säd, enn von donn aun durf de Bote niemols nijch meea Artitjel von mie dretje, “niemols meea, doaf Jack Thieβen em Boten too Wuat kohme!” soo bestemmd dis Präda, dee Scherniesel John R. , dee Bote Board Diretjta, Amen! Daut nannd John R., dee M. C. C. Boss, “nijch racial profiling”, sonda “faith profiling!”

Etj weet nijch, auls John R. Friesen doawäjen platzlijch stoawe muβt, oba etj jleew de leewa Gott, dee nijch mett sijch spoβe lat, uck wann Prädjasch daut foaken proowe, kunn sowaut doohne, - etj meen dem Johaun den Gorjel aufdreie -, wiels Hee aulnoch opp miene Sied ess. Schietstrempe enn Veloagenheit habe biem himmlischen Voda weinja Ruhm auls enne Tjoatje.

Oba tridj noh miene Jeschijcht, dee sijch soo vetalle lat, wiels etj doch nijch Prädja word, weens nijch bett nutoo, enn nijch vonne John R. Friesen Sort.

Auls mien Voda Joahrelang met twee Menniste ut Paraguay, een Dertjze, enn een Niefeld em Curtis Hotel enn Nuad Kildoona opp Plautdietsch Koffe drunk, ooda uck bie Dertjzes Terera Tee drunk (Terera Tee schmatjt noh gaulstajet Hacksel, oba eena jewahnt sijch doaraun, woat jesajcht) dann räde see, soo’s Nippaenja unja sijch vetalle.

Niefeld wea zäwentijch Joah oolt, Dertjze fiewenzäwentijch, enn ons Voda tachentijch. Enn kratjt soo auls Frulied, vetalle see sijch dann äwa ähre Jesundheit, enn waut ahn schode deit ooda uck nijch, oba noch woat.

Niefeld säd bie ahm wea noch soo meea aules enn Ordninj, oba maunjchmol diead ahm daut, wann hee Klock säwen oppstund, doch soo ruhm eene haulwe Stund bett hee gaunz Wota lohte kunn. Daut muak ahm Sorje.

“Wota lohte, ess bie mie tjeen Probleem,” säd Dertjze, “oba wann etj Klock acht oppstoh, dieat daut maunjchmol doch meea auls eene haulwe Stund bett etj mett mien Stoohlgang foadijch sie; daut well nijch meea soo jlei rutsche, auls frähjoah,” säd hee.

Voda saut enn schmustad, enn drunk Koffe, aul de tweede Taus.

Enn donn fruage Niefeld enn Dertjze toop, “Na, enn du, Thiesse, Du jniesascht een bät, enn Du best je nu aul tachentijch, woo steiht’et mett Die?” ”Uch,” sajcht Voda, “Klock säwen strull etj soo’s een Kunta, enn Klock acht schnerz etj soo’s een Gaunta enne baste Tiede.”

“Oba waut ess dann mett Die loos, woaromm jniesascht Du, enn lachst?”

“Etj woa eascht Klock näjen wacka!”

* * *

Jack Thiessen schetjd mie dise Jeschicht (Originaltitel: Ella woare) vondoag zemorjens via Email. Siene Schriewwies leet etj soo. Hee schreef unje noch doatoo: "Voda vetald deeselwje Jeschijcht auls hee fiewentachentijch word, enn uck noch auls hee näjentijch wea. Auls hee donn sass-enn-näjentijch word, wea de Spoβ too Enj, enn hee schleep lenja auls bett Klock näjen."

Sonntag, 11. September 2011

Schriew dien Lewe
Vondoag en jistre en ehjistre troffe sich en Oerlinghausen mol wada plautdietsche Lied, woone schriewe en noch meea en beta schriewe welle. Agnes Goosse en dee Plautdietsch-Frind haude to disem Schriewa-Seminoa enjelodt en vele Autore kaume, lause, schreewe, diskutede en - leete sich uck daut Ete scheen schmatje! Schlieslich gauf daut ditmol waut gaunz Besondret to feire: Tatjana Klassner (bowe oppem Bilt), onse Anna-Germansche, es aun disem Sinowent 60 jeworde!

Aulet Baste aun eene butajeweenlich goode plautdietsche Fru en Kultua-Aktivistsche mank ons Plautdietsche! Mucht se toop mett earem Joosef jesunt en jeseajent bliewe!

Bowe oppem Bilt schentj Tatjana mie eene von eare CDs. Unje send dee Seminoa-Deelnehma biem Lese en Kritisere to seene - en uck biem Sinje: Oppenowent word enne Kamin-Stow jemietlich jenobat, jejete, jedrunke, jesunge... Hia sinje Tina Wedel en Ella Deppe opp eare wundaboare Wies...