Donnerstag, 22. Dezember 2011

Plautdietsch FRIND 2011


Daut FRIND-Heft Numma 24 fe 2011 es foadich en unjaweajes no dee Mensche, woone daut bestalt habe ooda Mettjlieda em Vereen Plautdietsch-Freunde e.V. send! Horst Moates, dee nia Chefredakteur, haft eene wundaboare Oabeit jemoakt en butajeweenlich goode Sache tom Lese en Seene toopjestalt...

Mittwoch, 21. September 2011

Dee Knoakes, dee wie send


Woo lang lidje se doa aul?
Es noch waut draun?
Etj kaun se seene
Oba bloos mett Oge hinja schwoate Wenj
Etj kaun se ritje
Oba nich mett miene Nes
En wan mett miene
Dan nich wieda
Aus etj mie selwst ritje kaun
Send se noch doa, woo se were?
Send se doot en witt aus oppe Bilda?
Wudd etj Angst habe, wan etj se seene wudd?
Etj we soo dicht
Soo dicht!
Etj kaum emma noda
Etj spead se
Etj kunn se aul meist aunschere
En dan were's fot -
Etj sched se niemols aun en
Hab se bett vondoag nich jeseene
Framd jeblewe send se mie en
Emma framda woare se
Etj bang mie
Etj hiel en bang mie emma dolla -

Dee Knoakes, dee wie send
Dee moake ons
Dee moake ons stoatj en
Dee moake ons Angst
Dee schlope hinja schmocke Oge
En droage onse wetje Hut
Nich vel aundasch en meist soo
Aus lota uck ons Os

* * *

Dienstag, 13. September 2011

Plake
Hia oppem Foto es Jack Thiessen ut Winnipeg mett Hillary Clinton - dit Foto haud hee mie aul ver vele Joare jeschetjt. Dise Jeschicht hia unje vondoag:


Etj wea em Läwe noch niemols nijch een groota Koffedrintja, oba nu sett etj aul tien Joah jieda Wäatj eascht mett Kauspasch Hein, dann mett Henry Kasper toop enn drintj enn Steinbach Koffe. Mett ahm kaun eena räde, soo’s eenem de Schnowel jewosse ess; vondoag vetald etj ahm disse Jeschijcht, enn wiels hee mie nijch vemohne deed, woa etj disse Jeschijcht uck mol wieda vetalle:

Soo’s dit:

Etj hab disse Jeschijcht aul verhäa vetalt, oba donn haud etj noch Utsejcht Prädja too woare, enn dann jeheat sijch daut soo, daut eena siene Sproak utstraumt, enn nijch rejchttoo räd, sonda omme Atj. Oba donn läwd Prädja John R. Friesen noch, dee emma soo deed auls wann wie dijchste Frind weare. Daut jletjt ahm uck, wiels auls hee Prädja enn Oostberlin enne Zäwentjajoahre wea, jefoll mie sien Moot doa manke Kommuniste Rosmack too hoole soo goot, daut etj ahm enn siene Jemeend tien Dusend Dohla schetjt (eene groote Somm fee en Puptjebua), enn donn meend hee, etj wea een gooda Tjrist, enn vetald daut uck aulewäje.

Oba donn schreef etj eene kritische Rezension fe den Boten, too dee de leewa Gott “Amen” säd, enn von donn aun durf de Bote niemols nijch meea Artitjel von mie dretje, “niemols meea, doaf Jack Thieβen em Boten too Wuat kohme!” soo bestemmd dis Präda, dee Scherniesel John R. , dee Bote Board Diretjta, Amen! Daut nannd John R., dee M. C. C. Boss, “nijch racial profiling”, sonda “faith profiling!”

Etj weet nijch, auls John R. Friesen doawäjen platzlijch stoawe muβt, oba etj jleew de leewa Gott, dee nijch mett sijch spoβe lat, uck wann Prädjasch daut foaken proowe, kunn sowaut doohne, - etj meen dem Johaun den Gorjel aufdreie -, wiels Hee aulnoch opp miene Sied ess. Schietstrempe enn Veloagenheit habe biem himmlischen Voda weinja Ruhm auls enne Tjoatje.

Oba tridj noh miene Jeschijcht, dee sijch soo vetalle lat, wiels etj doch nijch Prädja word, weens nijch bett nutoo, enn nijch vonne John R. Friesen Sort.

Auls mien Voda Joahrelang met twee Menniste ut Paraguay, een Dertjze, enn een Niefeld em Curtis Hotel enn Nuad Kildoona opp Plautdietsch Koffe drunk, ooda uck bie Dertjzes Terera Tee drunk (Terera Tee schmatjt noh gaulstajet Hacksel, oba eena jewahnt sijch doaraun, woat jesajcht) dann räde see, soo’s Nippaenja unja sijch vetalle.

Niefeld wea zäwentijch Joah oolt, Dertjze fiewenzäwentijch, enn ons Voda tachentijch. Enn kratjt soo auls Frulied, vetalle see sijch dann äwa ähre Jesundheit, enn waut ahn schode deit ooda uck nijch, oba noch woat.

Niefeld säd bie ahm wea noch soo meea aules enn Ordninj, oba maunjchmol diead ahm daut, wann hee Klock säwen oppstund, doch soo ruhm eene haulwe Stund bett hee gaunz Wota lohte kunn. Daut muak ahm Sorje.

“Wota lohte, ess bie mie tjeen Probleem,” säd Dertjze, “oba wann etj Klock acht oppstoh, dieat daut maunjchmol doch meea auls eene haulwe Stund bett etj mett mien Stoohlgang foadijch sie; daut well nijch meea soo jlei rutsche, auls frähjoah,” säd hee.

Voda saut enn schmustad, enn drunk Koffe, aul de tweede Taus.

Enn donn fruage Niefeld enn Dertjze toop, “Na, enn du, Thiesse, Du jniesascht een bät, enn Du best je nu aul tachentijch, woo steiht’et mett Die?” ”Uch,” sajcht Voda, “Klock säwen strull etj soo’s een Kunta, enn Klock acht schnerz etj soo’s een Gaunta enne baste Tiede.”

“Oba waut ess dann mett Die loos, woaromm jniesascht Du, enn lachst?”

“Etj woa eascht Klock näjen wacka!”

* * *

Jack Thiessen schetjd mie dise Jeschicht (Originaltitel: Ella woare) vondoag zemorjens via Email. Siene Schriewwies leet etj soo. Hee schreef unje noch doatoo: "Voda vetald deeselwje Jeschijcht auls hee fiewentachentijch word, enn uck noch auls hee näjentijch wea. Auls hee donn sass-enn-näjentijch word, wea de Spoβ too Enj, enn hee schleep lenja auls bett Klock näjen."

Sonntag, 11. September 2011

Schriew dien Lewe
Vondoag en jistre en ehjistre troffe sich en Oerlinghausen mol wada plautdietsche Lied, woone schriewe en noch meea en beta schriewe welle. Agnes Goosse en dee Plautdietsch-Frind haude to disem Schriewa-Seminoa enjelodt en vele Autore kaume, lause, schreewe, diskutede en - leete sich uck daut Ete scheen schmatje! Schlieslich gauf daut ditmol waut gaunz Besondret to feire: Tatjana Klassner (bowe oppem Bilt), onse Anna-Germansche, es aun disem Sinowent 60 jeworde!

Aulet Baste aun eene butajeweenlich goode plautdietsche Fru en Kultua-Aktivistsche mank ons Plautdietsche! Mucht se toop mett earem Joosef jesunt en jeseajent bliewe!

Bowe oppem Bilt schentj Tatjana mie eene von eare CDs. Unje send dee Seminoa-Deelnehma biem Lese en Kritisere to seene - en uck biem Sinje: Oppenowent word enne Kamin-Stow jemietlich jenobat, jejete, jedrunke, jesunge... Hia sinje Tina Wedel en Ella Deppe opp eare wundaboare Wies...

Montag, 18. Juli 2011

Obraum en Natascha  • Morjes Natascha!
  • Morjes mien Jung! Waut deist du grods?
  • Oh... Etj doo seea vel oabeide! Seea vel schaufe! Etj mott noch 100 Sied schriewe!
  • Wow! See mol aun! Du hast doa oppem Computer oba bloos Bilda!
  • Oh, dee kome emma von gaunz auleen...
  • Daut es bie mie uck soo! Etj wull grods uck 100 Sied schriewe en dan we doa opp eenmol een Bilt von die!
  • Von mie? Een Bilt?
  • Jo, bloos von die. Von diene Tjleeda we nuscht to seene...
  • Etj sie hia grods bie Facebook en well daut lasche. Fotmoake. Mama haft daut bie Facebook nennjestalt.
  • Jo, daut's wertjlich seet, soo seet! Du best doa dochwoll escht bloos 1 Joa oolt, soo tjlien! Oba dien Kopp we aul soo groot aus vondoag!

Sonntag, 12. Juni 2011

Hia spele se


Vondoag we daut dan mol wada soo wiet, aul tom feften Mol, emma Pinjstre: daut Foobaul-Turnier en Preußisch Oldendorf. Dee Orenburja Darpa wulle weete, wea daut baste dem Baul scheete kaun en ditmol vespeld aum Enj Chortiza jeajen Kitschkas!

Opp dem tweedlatzten Bilt von unje es Tjretjasch Eedi (Eduard Kröker) to seene. Hee es eena vonne Organisatoren en haft vel Grunt tom Lache: Nich bloos dee Sonn schiend vondoag so scheen, uck dee Mensche kaume hupewies en haude vel Spos aulatoop! Eedi en siene Frind ut Preußisch Oldendorf habe eene wertjlich goode Sach oppe Been jestalt! Tom Deel send dee uck hia oppe Fotos to seene: Olga en Valera Friesen, Olga en Seroga Buller, Peeta Thiessen, Wanja Tjretja en Schmette Natasch. Bestemmt send doa noch aundre... Meist vejete: Worotar Willi Olfert, woona nich jenau wusst, auf hee vondoag fe Kitschkas ooda Chortiza spelt ;)

Hia oppem Video es Chortiza doabie, sich fe daut Finale to kwalifizere...

See uck Footbaul 2011 (opp Hochdietsch).

Sonntag, 15. Mai 2011

Himmel


Schlut mie op en
Schlut mie too
Saj mie eent fe aulemol
Nemm
Hia es dien tweeda Schoo
Tratj mie ut en
Tratj mie aun
Saj mie eent fe aulemol
Nemm
Hia es dien Schoo, dien Deel
Du hast die lang jebangt
Hia best du nu
Woo dien Hoat die habe wull
Tus
Bie Tjarpa, Jeist en Seel
Saj mie, bitte saj
Saj mie eent fe aulemol
Nemm
Hia es dien tweeda Schoo
Tratj dem aun en go
Tratj die ut en bliew
Etj schlut ons op
Etj schlut ons too
Etj doo daut soo
Wiels tus bie mie es
Tus bie die

* * *

Donnerstag, 12. Mai 2011

Footbaul Turnier 2011Dee Menniste en Dietschlaunt driewe Sport. Uck Footbaul - en haulf Orenburch es doabie! Wea uck noch doabie senne well, selwst spele ooda bloos tjitje ooda eenfach bloos Schaschlik ete, dee sull be eenfach mol opp dit Info-Blaut hia klicke: Jenau omm een Moonat es daut wada soowiet: Enne Hauptschule von Preußisch Oldendorf woare dee junge Lied schweete en rane aus dee Weltmeista. 12 Gruppe send doabie, ut 12 veschiedne plautdietsche Darpa en Russlaunt! Soowaut jefft daut bloos en Dietschlaunt ;) En wan noch wea aune Theke biem Drintje-Utdeele halpe well, dee sull sich, soo sajcht daut Info-Plakat, bie Olga Friesen malde, eare Numma steit doa uck. Na dan well'we mol hope, daut dee Sonn schient...

Plattdeutsch-Fußballturnier 2011
12. Juni 2011, 13.00 - 21.00 Uhr
Hauptschule, Offelter Weg 21
32361 Preußisch Oldendorf

Na? Niescherich jeworde? Hia send Bilda en Infos vom Darp Nr. Sewen vom Turnier 2009!

Sonntag, 3. April 2011

Tatjana Klassner


Jistre we daut 5. Anna-German-Festival mett Tatjana Klassner enne Festhalle von Everswinkel! Hia oppem Bilt es Tatjana dee tweede von linjsch, manke Frulied vonne Grupp mettem Nome Lerche - aum Akkordeon es Obraums Leena. Tina Wedel sung tom Aunfang een poa Leeda von Anna German opp Plautdietsch. Em Grooten en Gaunzen gauf daut vel Musitj, vele Leeda, vele Lied, vele Dommheite en emma wada uck mol waut Ernstet - tom Biespell von Peeta Brun mett sienem Leet Ruschet Saula (see Video gaunz unje).
Tatjana Klassner haft aul donnemol em Altaj vel fe dee plautdietsche Kultua oppe Been en oppe Behn (Bühne) jestalt. Dise Leewesdochta haft ea Lewe lang plautdietsche Sache jesaumelt en jeschrewe en veajestalt. Uck hia en Dietschlaunt haft see tom Jletj doamett nich oppjehet. See lewt en Warendorf en moakt aul vonne 2001 aun jieda Joa en Everswinkel, nich wiet von Münster, een grootet plautdietschet Fast: mol eene Oat Kultua-Tjast, mol dit Anna-German-Festival, emma em Watjsel. Goot, daut ea Maun Josef en uck eare Tjinja Larisa en Aleksej ahr emma wada en soo goot unjastette! Mucht Tatjana noch lang jesunt en kreativ bliewe! Uck Anna German wudd sich be freie ;)Freie doone sich podawno uck aul dee plautdietsche Lied, woone to dise Veaunstaultinje kome. En daut send nich weinich! En ut gaunz Dietschlaunt! Daut Prograum bie Tatjana es jeweenlich zimlich volljepakt en diet zimlich lang. Oba daut jefft je dan uck Pause, woo eena sich vepuste kaun, waut ete en dritje kaun, Betja en CDs tjeepe kaun, ooda sich dee Konst (Bilda, Skulpture, ...) von veschiedne plautdietsche Tjinstla aunseene kaun. Doa were tom Biespell Woatje von Elena Wiebe ut Ibbenbüren ooda Jakob Wedel ut Schieder-Schwalenberg doabie. Maunch eena haft sich je dan uck waut Scheenet mett nohus jenohme. Nohus jenohme habe dee Lied soo ooda soo emma wada vele entressaunte Bilda en Leeda vonne Behn. Doa bowe oppe Behn es bie Tatjana Klassner emma waut loos!

Oppe Bilda: Linjsch sinjt Dima Niefelt toop mette schmocke Tina Heibrajcht. Enne Medd nobre en striede en schelle en kusse sich Nelli en Obraum Pana en eare Prips-Stow. Besied oppem Bilt sett Hendritj Siemens, dee Chef vonne Plautdietsch-Frind, opp eenem Desch. Opp disem Desch hau hee dee Betja ut sienem Tweeback-Verlag aunjebode, oba nu we dee Klock aul 7 en hee haft aul jepakt - mott noch tridj bett Bonn foare. Daut Bilt rajsch wiest Tolik Ditj aum Betja-Desch vonne Plautdietsch-Frind. En hia unje noch daut Video von Peeta Brun - aus'a Ruschet Saula sung...

Sonntag, 20. März 2011

Tina WedelTina Wedel ut Leninpol es ver een poa Doag 60 jeworde! Jistre mok se een grootet Fast, en Kruft, woo se sonst emma earen Plautdietschen Nommedach moakt. Tina, ooda Katharina, sinjt seea jern, schrift Jedichta en steht schratjlich jern ver eenem grooten Publikum. Daut haft see dan uck vel jedone. En doamett uck emma wada dee plautdietsche Sproak en Kultua unjastett. Etj wensch ahr aulet Baste tom Jeburtsdach en noch vele goode Doag en Joare!Linjsch oppem Bild send Tatjana Klassner en Peeta Brun, dee plautdietscha Kabarettist. Tatjana lodt ditja wada tom Anna-German-Festival enn - aum 2. Aprell en Everswinkel. Gaunz unje oppem Bilt es Hendritj Siemens mett siene Dochta Hannah aum Betjadesch - hee bie dee Betja von sienem Tweeback-Verlag, see bie dee Betja vonne Plautdietsch-Frind. Hannah es 9 Joa en redt mett earem Voda emma Plautdietsch. Hia oppem Bilt es to seene, woo eene Fru ahr waut enne Hoa nennspale well...Montag, 14. März 2011

Bundesraat för Nedderdüütsch
Dee Bundesraat för Nedderdüütsch haft eene niee Homepage.

Wea tjemmat sich en Dietschlaunt politisch om dee Sproak-Enteresse vonne Plautdietsche? Von nuscht tjemmt nuscht, saj wie emma. Daut heet: Wan dee plautdietsche Menniste en Dietschlaunt nich selwst lud en dietlich saje, daut jefft ons, daut jefft onse Sproak, onse Sproak es eene mank aundre Sproake en Dietschlaunt/Euroopa, wea saul daut dan sonst saje!? Oba gaunz stell send dee Plautdietsche en Diteschlaunt dan doch nich.

Fe eare Sproak habe sich dee Plautdietsch-Frind je aul aune 1999 aus Plautdietsch-Freunde e.V. organiset. En mett dise Organisatioon schetje dee Plautdietsche en Dietschlaunt twee Delegede nom Bundesrot fe Nadadietsch. Hia woat Sproak-Polititj jemoakt. Hia jeit daut om dee Sproak von aula nadadietsche Mensche en Dietschlaunt, endoont woone Oat Plattdeutsch, Plattdüütsch ooda Plautdietsch dee rede ooda nobre ooda snacke ooda prütte. Hia woare eare Entresse opp nationalem en internationalem Nivoo beredt - uck grods mett dee Lied en Steda, woone Jesatze fe ons Launt en fe onse Bundeslenda moake. Dee Gruntloag fe dee Oabeit von disem Rot es dee Europeische Charta fe Regional- en Mindaheitesproake.

Dis Nadadietsch-Rot, woona sich selwst uck Bundesraat för Nedderdüütsch nant, haft nu siene Homepage aktualiset. Doaweajen kaum etj opp dee Idee, disen Blog-Endroag to moake. En noch waut Entressauntet fe ons Menniste: Dee neachste Settinj vom Bundesrot fe Nadadietsch woat aum selwjen Dach senne, wan dee Plautdietsch-Frind earen Joaresdoaginj habe - aum 24. Septamba 2011 en Detmold - toop mett ons!

.

Samstag, 19. Februar 2011

PlautCast - mett een bet AmalgamEmma wada horch etj jern en mett groote Ore dee PlautCast-Sendunge. Aus etj afens dee aktuelle #62 horche deed, vefehd etj mie bie Menut 7:30 een bet, wiels dise goode PlautCast-Lied Vern Niefelt en Ken Sewautstje doa opp eenmol mien Bok Amalgam lowe deede! Oba etj vefehd mie nich bloos - etj freid mie uck. Seea!

:)

Montag, 14. Februar 2011

Anna GermanAulet Baste tom Jeburtsdach, Auna! Schod, daut du soo jung jestorwe best... Wudd jern weete, auf du uck jern doabie senne wuddst, wan Tatjana Klassner en eare Frind wada mol dit Anna-German-Festival moake, woont se no die benant habe...

Montag, 17. Januar 2011