Sonntag, 13. Juni 2010

Kommuniste?
Nu aum Weatjen-Enj we etj mol wada toop mett soone Mensche, woone PLATTDEUTSCH rede, oba nich Plautdietsch. Jieda Joa eenmol jefft daut eene Konferenz, woo sich nadadietsche Lied ut Dietschlaunt mett earem wietlefftjen Frintschauft trafe, mett jane Lied, woone lang tridj mol no Amerika utjewaundat were. Dise Düütsch-Amerikaansche Plattdüütschkonferenz es mol jantsied enne USA, mol ditsied en Noddietschlaunt. Ditmol we daut enne Staut Nortorf, meddel en Schleswig-Holstein. Aus etj jistre doa een Gruss vonne Plautdietsch-Frind ewameddeld en uck daut Wot "Mennonite" bruckd, haud etj waut enjebrockt! Doa were een poa hundat Lied, en emma wada, bett lot oppenowent, froch mie wea von dee, woo daut dan soo rajcht es mette Mormoone. Mormoone? Bie dem eschten tjitjd etj noch vewundat en sed, daut wie vonne Mennonite staume, nich vonne Mormoone. Oba aus dan een aundra mie uck wada froch, woo daut "bie junt Mormoone soo rajcht es mette...", en etj docht mie aul, daut uck disa mie fe eenen Mormoon hellt en niescherich we, dan sed etj eenfach: Wie send soone besondre Oat ut Russlaunt. Nich soo rajcht Mormoon, en uck nich soo rajcht Mennist. Oba dise Auntwot holp dochwoll uck nich vel. Fe dee amerikaunsche Low Germans es daut Wot MENNONITE nuscht Framdet. Oba manke Plattdüütschen hia en Dietschlaunt send wie Menniste noch nich gaunz tusich, schient mie soo. Hechste Tiet, daut wie ons een bet foakna trafe.

Oppem Foto: Hia vetal etj mie mett Dr. Annemarie Jensen, woone dise Konferenz en Nortorf seea goot organised en derch daut Prograum fehd. Enne neajentja Joare troff see tom eschten Mol Menniste. Daut we irjentwoo en Mexiko. See hed dee Lied rede en daut kaum ahr dan doch seea bekaunt vea... Annemarie Jensen es eene von dee Plattdüütsche, woone uck dem Jadanke unjastette, daut wie meea voneenaunda weete sulle. Dit Foto haft eare Dochta Dörte jemoakt -- see we mett ahr donnemol mett en Mexiko.Keine Kommentare: