Sonntag, 5. Dezember 2010

Lot loos


Advent, Advent
Dee beid hia ha Talent
Escht rolle's eenen Baul ut Schnee
Dan boolt Baul twee, Baul dree
Dan bowe nopp ne schmocke Schljapa
En foadich es een framda Papa
Em Jesecht en uck opp aundre Sted
Es freschet jreenet Graus mett Ed
Advent, Advent
Wea looslat, dee jewennt

* * *

Sonntag, 28. November 2010

Samstag, 27. November 2010

Di BrandtDise Fru haft daut Schriewe en Dichte em Blood. En bie Di Brandt es uck noch waut aundret benne, waut mie seea jefellt, waut Plautdietschet, wiels see es eene Jaunzes-Dochta (Diana Ruth Janzen). Soo haft dee Brauntsche tom Biespell en earem nieen Bok Walking to Mojacar schmock mett eare en aundre Sproake jespelt - en doabie mol wada vel jesajcht ewa onse Welt, wea wie send, en waut mie mett dem, waut wie habe, doone...

Daut Foto (bowe) hab etj mie bie ecclectica Arts utjelieht. Em Video (unje) last Di Brandt ut earem Bok Now You Care - fe woont see 2004 dem Griffin Poetry Prize tjreech. See es Professasche aune Brandon University mett besondre Oppgowe (Canada Research Chair).

Mittwoch, 15. September 2010

YouTube-Rap von jthiessen3Vondoag sach etj, daut jthiessen3 (WEA ES DIT??) sich miene plautdietsche You-Tube-Videos (from4711) auntjitjd. Dan tjitjd etj bie ahm siene Videos nenn en we wundaboa ewarauscht: Dis "Deetch Rap (Low German Rap") es fein jemoakt!!! Wudd jern noch vel vel meea Rap-Leeda opp Plautdietsch horche en seene ;)

Emma wada entressaunt: Wan onse Menniste en Kanada, USA ooda Siedamerika "Dietsch" ("Deetch") saje, dan meene dee jeweenlich Plautdietsch en nich Deutsch...

.

Samstag, 11. September 2010

TapaletienschVondoag gauf daut enne Festhalle Everswinkel mol wada een gaunz besondret Kultua-Trafe: Tweschen Münster en Warendorf troffe sich Plautdietsche ut gaunz Dietschlaunt en horchde en sache en leete sich scheen gone, waut Tatjana Klassner en eare Grupp aules oppjedescht haud: Een buntet Tapaletiensch-Prograum! Oppe Behn to Gaust were mank vele aundre uck Kabarettist Peeta Brun en uck Jehaun Pana mett siene Forstei-Lied.

.

Sonntag, 5. September 2010

Jedichta ut Amalgam
Emma wada mol schriew etj een Jedicht ooda eenfach soo een poa Strotschki. Jeweenlich blifft daut irjentwoo opp eenem Papia en irjenteene Schuwlod lidje. Ooda irjentwoo em Kompjuta. Manchmol stal etj daut uck hia em Internet en eenem von miene Blogs nenn. Hia send een poa plautdietsche Jedichta mett Bilda ut mienem Amalgam-Blog:


En hia es eene List mett een poa Jedichta, woone en miene aundre Blogs to finje send:


* * *

Sonntag, 13. Juni 2010

Kommuniste?
Nu aum Weatjen-Enj we etj mol wada toop mett soone Mensche, woone PLATTDEUTSCH rede, oba nich Plautdietsch. Jieda Joa eenmol jefft daut eene Konferenz, woo sich nadadietsche Lied ut Dietschlaunt mett earem wietlefftjen Frintschauft trafe, mett jane Lied, woone lang tridj mol no Amerika utjewaundat were. Dise Düütsch-Amerikaansche Plattdüütschkonferenz es mol jantsied enne USA, mol ditsied en Noddietschlaunt. Ditmol we daut enne Staut Nortorf, meddel en Schleswig-Holstein. Aus etj jistre doa een Gruss vonne Plautdietsch-Frind ewameddeld en uck daut Wot "Mennonite" bruckd, haud etj waut enjebrockt! Doa were een poa hundat Lied, en emma wada, bett lot oppenowent, froch mie wea von dee, woo daut dan soo rajcht es mette Mormoone. Mormoone? Bie dem eschten tjitjd etj noch vewundat en sed, daut wie vonne Mennonite staume, nich vonne Mormoone. Oba aus dan een aundra mie uck wada froch, woo daut "bie junt Mormoone soo rajcht es mette...", en etj docht mie aul, daut uck disa mie fe eenen Mormoon hellt en niescherich we, dan sed etj eenfach: Wie send soone besondre Oat ut Russlaunt. Nich soo rajcht Mormoon, en uck nich soo rajcht Mennist. Oba dise Auntwot holp dochwoll uck nich vel. Fe dee amerikaunsche Low Germans es daut Wot MENNONITE nuscht Framdet. Oba manke Plattdüütschen hia en Dietschlaunt send wie Menniste noch nich gaunz tusich, schient mie soo. Hechste Tiet, daut wie ons een bet foakna trafe.

Oppem Foto: Hia vetal etj mie mett Dr. Annemarie Jensen, woone dise Konferenz en Nortorf seea goot organised en derch daut Prograum fehd. Enne neajentja Joare troff see tom eschten Mol Menniste. Daut we irjentwoo en Mexiko. See hed dee Lied rede en daut kaum ahr dan doch seea bekaunt vea... Annemarie Jensen es eene von dee Plattdüütsche, woone uck dem Jadanke unjastette, daut wie meea voneenaunda weete sulle. Dit Foto haft eare Dochta Dörte jemoakt -- see we mett ahr donnemol mett en Mexiko.Freitag, 21. Mai 2010

Plattdeutsch in den MedienSoo we dee Nome von eene entressaunte Doaging jistre em Tjeisasol vom Haumburchschen Rothus. Etj peschd mie meist enne Betjse, aus etj sach, woo schmock daut doa aula lat, en docht: Goot, daut dee NDR en dee aundre Medien en Noddietschlaunt wada een bet meea dee goode oole Haunse-Sproak brucke -- oba noch vel too toofalich ("kak popalo") en vel to weinich strukturell, soo weens meent dee Bundesrot fe Nadadietsch (BfN).

Hia es meea to lese, wan uck opp hochdietsch:


Bowe oppem Foto: Jistre nobad dee dietsch-afrikaunscha Yared Dibaba frintlich mett onsem Hendritj ut Lettlaunt (Heinrich Siemens) - opp Plautdietsch. Dee kaun daut wertjlich! Hee we soogoa aul bie dee Menniste en Paraguay, en Sibirien, en uck en Kanda. Yared Dibaba meend, hee wudd bie Jeleajenheit mol bie dee Plautdietsch-Frind en Detmold to Gaust kome. Dan well'we mol scheen schwoaten Prips mett witte Maltj drintje en ewa onse bunte Welt nobre...

Unje oppem Foto: Daut Rothus von Haumburch en een poa Lied, woone grods benne send: Uwe Hansen (BfN, linjsch) en Marianne Ehlers (uck BfN) nobre mett Antje Blumenthal vom NDR-Landesrunfunkrat Hamburg
(2. von linjsch). Hansen en Ehlers habe toop mett Dr. Reinhard Goltz, dem BfN-President, en mett aundre (t. B. Hartmut Cyriacks), dee Medien-Doaginj organiset.

Montag, 18. Januar 2010

Halp Haiti


Port-au-Prince, Jaunua 2009. Dee Ed scheddat en ewa 100.000 Mensche motte stoawe. Wea aum Lewe es, vetwiewelt vleicht boolt... Endoont!? Wea halpe well, kaun bede, Jelt spende, ooda selwst hangone en aunpake. Hia send een poa Siede mett Informatioone:

Mennonite Central Committee (MCC)
Spendenkonto en Dietschlaunt:
Mennonitisches Hilfswerk e. V.
Stichwort: Katastrophenfond
Sparkasse Ingolstadt
Konto 36 16
BLZ 721 500 00

Welthungerhilfe
Stichwort: Nothilfe Haiti
Sparkasse KölnBonn
Konto 11 15
BLZ 370 501 98

Aktion Deutschland Hilft
(Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen)
Stichwort: Erdbeben Haiti
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 10 20 30
BLZ 370 205 00

Diakonie Katastrophenhilfe
Stichwort: Erdbeben Haiti
Postbank Stuttgart
Konto 502 707
BLZ 600 100 70

Caritas international
Stichwort: Erdbeben Haiti
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
Konto 202
BLZ 660 205 00

UNICEF
Stichwort: Haiti
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 300 000
BLZ 370 205 00

Ärzte ohne Grenzen
Stichwort: Haiti und andere
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 97 0 97
BLZ 370 205 00

DRK
Stichwort: Haiti
Bank für Sozialwirtschaft
Konto 41 41 41
BLZ 370 205 00

CARE
Stichwort: Haiti
Sparkasse KölnBonn
Konto 4 40 40
BLZ 370 50 198