Sonntag, 20. Dezember 2009

Leeda kome, Leeda goneVondoag es dee veda Advent. Boolt es Wienachte. Waut's loos en dienem Hoat? Bloat doa irjentwea? Wacht doa irjentwaut? Naut, kolt? Speasch et kome, dit woame Licht, dee stelle oole Wies von morje, woone tweschen Dach en Nacht vestoppe wullst, nich hoole kunnst... Schlut too dee Oge, horch, hia es dis Toon, dis Droom, dee Trub, dee fe ons beid jespelt woat...

Keine Kommentare: