Samstag, 26. Dezember 2009

Frooe Wienachte en aulet Baste fe 2010


Vondoag, aum tweeden Wienachtsdach, mok etj mie eenen gooden Cappuccino en laus mol wada Natalie earen Blog... Dise Mejal, miene kalifornische Nicht, we ditjao em Feebua toop mette Plautdietsch-Frind en Belies en schreef uck en earem Blog vel doarewa -- daut meschte opp Enjlisch. Aus etj daut nochmol laus, en waut se em Somma en em Hoafst soo deed en schreef, funk etj doa mank uck dise scheene Wed ewa eare Ellre ea eare Sproak:

"They consider it a useless dialect, yet they fall back into like an old habit. I don't care how useless it is, that language is sweetly familiar to me. The sound of it spoken makes me feel warm and at ease, because that is how my parents feel when they speak like that." Natalie Wiens, "My parents", 25. August 2009

Ditjoa send Natalie en eare Ellre offizielle Ewasata fe daut Amerikaunsche Jerecht jeworde -- dee bruckde Plautdietsch-Ewasata. Dochwoll jefft daut uck enne USA soone "Menniste" aus Alex Wiens. Schod. Om soo beta, daut et doa uck soone aus Natalie jefft!

Bowe oppem Foto huppst mien Brooda Rudi mett siene Fru Ani en eare Dajchta Natalie, Melissa, Elona en Jessica (von linjsch). Dit schmocke Bilt hab etj mie ut Natalie earem Blog jetjlamt ;)

Sonntag, 20. Dezember 2009

Leeda kome, Leeda goneVondoag es dee veda Advent. Boolt es Wienachte. Waut's loos en dienem Hoat? Bloat doa irjentwea? Wacht doa irjentwaut? Naut, kolt? Speasch et kome, dit woame Licht, dee stelle oole Wies von morje, woone tweschen Dach en Nacht vestoppe wullst, nich hoole kunnst... Schlut too dee Oge, horch, hia es dis Toon, dis Droom, dee Trub, dee fe ons beid jespelt woat...