Samstag, 14. November 2009

10 Joa Vereen fe Plautdietsch


Vondoag jenau ver 10 Joa haud etj bie mie tus een poa Frind enjelodt en toop deed wie dee Satzung fe eene niee Organisatioon beschlute: Dit we dee Aunfang von Plautdietsch-Freunde e.V. en dise Lied were doabie: Auna en Peeta Wiens (Oerlinghausen), Lilia en Peeta Pana (Marsberg), Jascha Wiebe (Oerlinghausen), Hein Moates (escht en Schloss Holte - Stukenbrock), Liese en Christian Vaquet (Bielefeld), Elina en Jasch Ditj (Detmold), Olga en Peeta Ditj (Detmold). Tom Jletj kaume boolt soone Lied aus Ruben Ap, Jack Thiesse, Rogier Nieuweboer, Hendritj Siemens, Katerina Jabs, Fraunz Thiesse en vele aundre doatoo.

Dee Vereen Plautdietsch-Freunde e.V. well dee plautdietsche Sproak en Dietschlaunt en oppe gaunze Welt "fördern, pflegen und dokumentieren", heet et enne dietsche Satzung. Neachste Sinowent es en Detmold dan nu aul dee 10. Plautdietsch-Doaginj -- aula Entressede send von Hoate enjelodt, doabie to senne. Buta dee Mettjliedavesaumlinj woat daut doa wada vel tom Horche, Nobre en tom Ete jewe. Rudy Wiebe woat ut sienem Bok Friede wird viele zerstören lese en Jehaun Pana mett siene Frind woare daut Teauta-Stetj Wellkom oppe Forstei von Arnold Dyck oppfehre. Wea well, kaun sich em russlauntdietschen Museum uck eene spezielle Utstalinj tom Teema Forstei-Deenst en Wealoosichtjeit aunseene!

Meea Informatioone send oppe Internetsied vonne Plautdietsch-Frind to finje.

Keine Kommentare: