Freitag, 29. Februar 2008

Martha Thiessen


Spanish Lookout, 28. Feebua 2008. Aun disem Donnadach-Morje tjitjt Martha Thiessen (Foto) een bet besorjcht opp ea Hoff verrem Hus en wacht opp Lied, woone eenen Deel von eare Maltj aufhole. See en ea Maun Obraum habe ewa 30 Tjej, woone jieda Dach besorjcht woare motte. Vondoag habe dee Thiesses Jast. Dee 3 Mana ut Dietschlaunt foare fots fot, dee Hoarms ut Seminole (Texas) send afens jekome. Daut groote Fast (50 Joa Spanish Lookout) fangt grods escht aun en woat een poa Doag dere...

Oerlinghausen, 28. Feebua 2008. Irjentwoo oppe aundre Sied vonne Ed haft eene gaunz besondre Fru Jeburtsdach - Martha Klose (Klassen), jeborne Thiessen, miene Schwiejamutta! Beid Fruliede wensch etj aulet Baste en Gott sien Seajen fe ea Lewe. Mucht jane doa en Belize eene scheene Jubileumsfeia habe, en mucht dise hia en Dietschlaunt eenen scheenen Jeburtsdach habe!
.
Entressaunt, daut jane Martha Thiessen mol von Kanada no Mexiko en von doa no Belize utjewaundat we. En daut dise Martha Thiessen mol vonne Ukraine ewa Dietschlaunt no Uruguay en von doa dan wada no Dietschlaunt utjewaundat es. Migraunte! Menniste!! Ajchte plautdietsche Frulied, woone onse Welt beta moake!!!

Samstag, 23. Februar 2008

50 Joa en Belize

Daut Fast es voll em Schwung. Hia en Blue Creek feire hundate von Menniste nu aul den dredden Dach een groote Party! En morje, aum Sindach, jeit daut wieda. En dan, eene Weatj lota es daut Jubileum en Spanish Lookout -- eene aundre Menniste-Kelnie, woone aul 50 Joa hia es. Hia en Blue Creek spezere Plautdietsche ut Mexiko, Bolivien, Kanada en ute USA toop mett aul dee plautdietsche Beliziauna, woone hia lewe. Aune 1958 send mol een poa Gruppe vonne Ooltkelnia ut Chiuawawa (Mexiko) hia han jekome, habe dem Bosch reinjemoakt, Hiesa jebut, en schaufe nu opp groote Fletja mett Weid- en Akalaunt en tale aus dee Brootkorf von Belize! Jo, dise pienje Menniste hia versorje sich selwst en daut gaunze Launt mett Maltj en Fleesch en Heena en Eia en Ries en wea weet waut noch nich aula. Daut es tom Staune, saje uck dee Bootschafta vonne USA, Mexiko en soogoa dee Deputy Premier Minista -- woona jistre hia uck een poa offizielle Wed sed. En dee Plautdietsche hia tjene jenau soo goot feire aus schaufe! Etj sie nu fe een poa Menut vom Fast veschwunge en nutz daut Internet bie Peeta Rampel em Hus. Sien Sehn Abe gauf mie dem Schletel, wiels hia nu tjeena tus es. Aula send biem Fast, nobre, spezere, ete en drintje scheen, en jeneete daut bunte en entressaunte Prograum. Woa uck fots wada doahan foare. Bie Jeleajenheit well etj meea schriewe en uck een poa Bilda wiese...

Donnerstag, 21. Februar 2008

School en Shipyard
Wiels etj grods mett een poa Frind en Belize sie en morje (vondoag!) daut 50-joasche Jubileum von Blue Ckreek aunfangt, tjitj wie ons hia uck dee mennische Kolonie besied aun. Eenen seea scheenen Dach haud etj vondoag mett Eedi Thun, Tolik Ditj en Doft Friesen en Shipyard. Hia lewe Ooltkelnia, soo aus maun uck opp dem Bilt ver dee School von Darp Numma 13 seene kaun. Hia es Lewe. Hia rede dee Tjinja Plautdietsch :-)

Donnerstag, 14. Februar 2008

Jeloagne Jeschichte


Rudy Wiebe en Miriam Toews jehere to dee baste Literatua-Mensche en Kanada -- wan nich soogoa oppe gaunze Welt! Nu em Moaz 2008 send send se BEID en Dietschlaunt en woare ut eare "plautdietsche" Betja lesa:

Rudy Wieb ut Of This Earth en Teewse Mitsch ut Ein komplizierter Akt der Liebe...

En beid Betja kome russlauntmennische (plautdietsche) Welte opp eene Oat tom Lewe, daut eene sich wundre mott en nich opphet to staune. Nich bloos, wiels et soo goot es...

Wan Wieb en Teewsche en Dietschlaunt send, woare se opp Enjlisch, Dietsch en Plautdietsch lese en/ooda jelest woare. Hendritj Siemens haft sich seea bemejcht, daut dree Les-Owende mette Plautdietsch-Freunde aus Veaunstaulta tostaund jekome send:

Krefeld Donnadach 6.3.08
Neuwied Friedach 7.3.08
Detmold Sinowent 8.3.08

Wea dee Infos opp Hochdietsch lese well, kaun eenfach dit Plakat aunklicke, dan es et beta to lese.

Samstag, 9. Februar 2008

Nobre. Schriewe.


Jistre oppenowent funk daut Schriewa-Seminoa fe plautdietsche Autore aun. Meist 20 Lied ut gaunz Dietschlaunt send aunjereist, doabie uck soone bekaunde aus Lore Reima ut Espelkamp ooda Tatjana Klassner ut Warendorf. Aul daut Bekauntmoake we Literatua -- wan tom Biespell Tjnals Petkau looslajcht. En vetalt daut eenem dee Ore brenne. En dee Buck wee deit ;-) Na jo, wea meea weete well, mott eenfach mol vondoag oppenowent Klock 7 vebiekome...

Oppem Bilt: Irina Heinze ut Geseke. Wan wie ewa Plautdietsche Literatua rede, dan hab wie aula noch Winjle aun. Ooda motte noch eene tietlang opp Tjretje gone. Ooda brucke eenfach eenen gooden Sputnik...

Dienstag, 5. Februar 2008

Schriewa-Seminoa, opp Plautdietsch!


Dit es waut Nieet: Nu aum Weatjenenj trafe sich en Oerlinghausen (em St.-Hedwigs Haus) plautdietsche Autore to eenem Literatua-Seminoa. Em Meddelpunkt vom dreedoagschen Trafe stone dee plautdietsche Tatjste vonne Deelnehma, Lyrik en Proosa. Unja dee Moderatioon von Hendritj Siemens en Agnes Jiesbrajcht woat dan jelest, diskutet, jenerrt en jelowt - hopentlich! Etj frei mie aul seea doaropp, wiels etj mie uck doatoo aunjemaldt hab. Schlieslich es dee Veauntstaulta von disem Seminoa dee Literaturkreis der Deutschen aus Russland toop mette Plautdietsche-Freunde. Besondasch frej etj mie opp dee teoreetische en praktische Jedanke ewa plautdietsche Literatua von Siemens! Waut kaun maun ejentlich OPP Plautdietsche ewa mennische Jedichtanalyse saje? Aum Sinowent (9.2.08) von Klock seven oppenowent (19.00) send aula Entressede enjelodt doabie to senne, wan dee Seminoa-Deelnehme utjewehlde Jedichta, Jeschichte en Leeda veadroage.