Samstag, 29. September 2007

Woo Leew licht


Dee Menniste habe ditjoa eene groote Premiere von eenem Kinofilm jehaut - Stellet Licht, mett eenem Pries en Cannes. Buta dee Menniste jefft daut noch vele aundre tjliene Sproakgruppe oppe Welt, woone noch vel to weinich bekaunt send, t.B. dee Arameea (Aramäer, uck Assyrer jenant). Dee Mensche, woone dee Muttasproak von Jeesus rede. Daut latste Mol hed dee Welt dise Sproak en Mel Gibson siene Passioon von Tjristus. Vondoag haud dee eschta Kinofilm, woona komplett opp eare Sproak jedreht es, Premiere: Darbo D'hubo. Hia en Dietschlaunt, bie mie omme Atj en Gütersloh. Etj haud Jletj en we uck ennjelodt en vebrocht vondoag dem Nomeddach en dem Owent mett eene Stadthalle voll Arameea, en daut we seea entressaunt! (Bowe oppem Bilt es Nahrin, woone sich meist mett eenem befriee musst, dem se nich wull, oba dan, irjentwoo en Tur Abdin, kaum aules aundasch... Vondoag tjitjd se schmock en miene Kamera :-)

[Meea ewa dem Premiere-Owent schreef etj opp miene aundre Blogsiede bie Wer sind eigentlich die Aramäer? en Über Gütersloh nach Tur Abdin nach...]

Sonntag, 23. September 2007

Dit Sied - Jant Sied


Dit es miene Groosma, Auna Wiens, eene Kausdarpsdochta. Musst vondoag vel aun ahr dentje. See es aune 1902 en Moajnau (enne Molosch, Ukraine) jebore en haud mett ewa 100 Joa, aus see en Dietschlaunt stoarf, een beweajdet en lota ruhjet Lewe hinja sich. Woo es see nu? Waut deit see nu? Vleicht schockelt see emma noch, irjentwoo opp Jant Sied...

Latste Weatj mok etj bie onsem Woolthustje een poa Bilda. Aus etj dee dan opp eene Word-Datei (8 MB) schmock toopstald, foll mie opp, daut etj goa nich weet, auf etj mie meea no ditsied ooda no jantsied bang. Schod, daut etj mie mett miene Groosma nich soo aus mett eene Podruschka vetale kunn. En jern haud etj uck mett earem Sehn Hauns een bet meea jeredt... Papa, woo seea litjen etj no die?

Montag, 3. September 2007

Wikipeeta


Kunn latste Nacht nich schlope. Drunk eenen schwoaten Tee en tjitjd em Internet, auf emma noch tjeena eene plautdietsche Wikipedia aunjefonge haft. Funk nuscht. Keteijd mie een bet mank Miljoone von Wiki-Informatioone en mok schlieslich eene Request-Sied foadich en schreef uck fots een poa plautdietsche Wikipedia-Artikel. Mol seene, auf daut waut woat... Dochwoll wada eene Sach, dee etj aunfang, en nich to Enj brinj. Tom Jlet es maun bie Wikipedia nich opp sich selwst jestalt. Dee Open Source Idee jefellt mie...

Samstag, 1. September 2007

Haulfjebakt?


Opp dise Tweebak-Blogsied well etj han en wada mol schriewe, waut mie manchmol soo derchem Kopp jeit. Tom Biespell een oolet ooda freschet Jedicht opp Plautdietsch. Oode eene Informatioon ewa irjentwaut Nieet ute plautdietsche Welt. Ooda eenfach een poa Strotschki. Foaken es je daut bloos waut Haulfjebaktet, nich gaunz Utjerieptet, oba soo es daut dan ewent.

Opp disem Bilt spejelt sich een Deel von onse Tjeatj - em Glaus von eenem aundren Bilt: Een mennischa Predja vetalt sich mett siene Fru, jemolt von Rembrandt. Etj funk dit Motiv bie Rudy Wiebe opp dem Cover von sienem Bok Sweeter Than All The World...